<span>golang操作mysql 报错:invalid memory address or nil pointer dereference</span>

#############################

 

错误写法:

var DB *sql.DB

func init() {
  
  DB, err := sql.Open("mysql", "tmp:tmp@tcp(10.10.10.10:3306)/mysql")
  if err != nil {
    return
  }
  DB.SetMaxOpenConns(3000) // 设置最大连接数
  err = DB.Ping()     // 尝试与数据库建立连接
  if err != nil {
    fmt.Println("Failed to connect to mysql,err" + err.Error())
    os.Exit(1)
  }
}

 

 

解决办法:

= 与 := 的区别

=     就是单纯的赋值

:=   具有声明变量的功能

改前 用的 :=

DB, err := sql.Open("mysql", dsn)

改后 用 =

var err error

DB, err = sql.Open("mysql", dsn)

 

 

 

正确写法:

var DB *sql.DB

func init() {
  var err error
  DB, err = sql.Open("mysql", "tmp:tmp@tcp(10.10.10.10:3306)/mysql")
  if err != nil {
    return
  }
  DB.SetMaxOpenConns(3000) // 设置最大连接数
  err = DB.Ping()     // 尝试与数据库建立连接
  if err != nil {
    fmt.Println("Failed to connect to mysql,err" + err.Error())
    os.Exit(1)
  }
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###########################

注意!此信息未认证,请谨慎判断信息的真实性!

全部评论
空

相关内容推荐

点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像 头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
2022-12-10 09:46
宁夏大学_2023
点赞 评论 收藏
转发
头像
2022-12-24 07:19
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
2022-12-27 14:49
韶关学院_2022
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
点赞 收藏 评论
分享

全站热榜

正在热议