CCPC 2020 吉林

A

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[] = {1, 6, 28, 88, 198, 328, 648};
map<int, int> fr;
bool chk(int sta, int n) {
  int cost = 0;
  for (int i = 0; i < 7; ++i) {
    if ((sta >> i) & 1) {
      cost += a[i];
    }
  }
  return cost <= n;
}
pair<int, int> solve(int sta, int n) {
  int ans = 0;
  for (int i = 0; i < 7; ++i) {
    if ((sta >> i) & 1) {
      ans += fr[a[i]], n -= a[i];
    }
  }
  return make_pair(ans, n);
}
int main() {
  fr[1] = 8;
  fr[6] = 18;
  fr[28] = 28;
  fr[88] = 58;
  fr[198] = 128;
  fr[328] = 198;
  fr[648] = 388;
  int n;
  // cout << solve(31, 328).first + solve(31, 328).second * 10 << endl;
  while (cin >> n) {
    pair<int, int> ans = make_pair(0, n);
    int sta = 0, maxsta = 1 << 7;
    for (int i = 0; i < maxsta; ++i) {
      if (chk(i, n)) {
        pair<int, int> now = solve(i, n);
        if (ans.first <= now.first) ans = now;
      }
    }
    printf("%d\n", ans.first + n * 10);
  }
  return 0;
}
算法竞赛之路 文章被收录于专栏

整理、记录算法竞赛的好题

注意!此信息未认证,请谨慎判断信息的真实性!

全部评论
空

相关内容推荐

头像
点赞 评论 收藏
转发
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
01-12 12:42
点赞 评论 收藏
转发
点赞 评论 收藏
转发
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
点赞 评论 收藏
转发
头像
2022-12-14 18:10
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
2022-12-22 16:33
重庆工商大学_2024
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
头像
2022-12-23 17:45
武汉商学院_2023
点赞 评论 收藏
转发
头像
点赞 评论 收藏
转发
点赞 收藏 评论
分享

全站热榜

正在热议